Välkommen till Hörningsnäs Villaförening!

—————————————————————————————————————————————————————————————

 

Årsmöten 2023

Ordinarie årsmötet hölls torsdagen den 9 mars  kl 18.00
Plats: Mötet hölls digitalt via Zoom
Protokoll och handlingar finns under Arkiv

Extra årsmöte hölls torsdagen den 16 november kl 18.00
Vid mötet beslutades bl.a. om ändring av stadgarna
Protokoll och nya stadgar finns under Arkiv

Villamiljögruppen

Villaägarnas nätverk för goda villasamhällen

Villamiljögruppen är ett nätverk av lokala villaägareföreningar med intresse för goda villasamhällen.
Vi strävar efter att villasamhällen skall bibehålla eller förädla de goda värden som gör att folk har valt att bo i denna miljö. Till dessa värden hör bland annat tillgång till natur direkt utanför fönstret, goda utrymmen, stor påverkansmöjlighet på sitt boende, en greppbar småskalighet, färre problem med störningar grannar i mellan, möjlighet att utveckla fritidsintressen som kräver utrymme och ofta en god boendeekonomi sett i ett livsperspektiv.

Villamiljögruppens främsta uppgift är att stötta de stackars villaägare som oförberett blir drabbade av planförslag med ovarsam förtätning som skulle störa den harmoniska kulturmiljön. Vi gör detta genom nätverkande och på ett arbetseffektivt sätt.

Denna sida utgör ett försättsblad till ett antal småskrifter som vi tror kan vara till hjälp för dessa oförberedda villaägare, för en del lokala villaägareföreningar och inte minst för samverkan mellan dessa lokala aktörer.

Att som närboende påverka ett lagt planförslag är oftast en svår, tids- och energikrävande uppgift. För att lyckas krävs vanligtvis ett helhjärtat engagemang och ett teamarbete från fler drabbade. Det är vår förhoppning att dessa dokument skall minska startsträckan till en mobilisering med ett starkt team och en målinriktad handlingsplan.

Hastighetsnedsättande åtgärder vid Hörningsnässkolan

Här redovisas vårt öppna brev till ledamöterna i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott angående ”Hastighetsnedsättande åtgärder vid Hörningsnässkolan” samt kommunstyrelsens beslut.

Översiktsplan 2050

Översiktsplanen visar hur hela Huddinge ska utvecklas för att bidra till en hållbar framtid. Förslaget till ny översiktsplan utgör en revidering av tidigare framtagen Översiktsplan 2030 och tar sikte på år 2050.

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta och beskriver hur en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås. I översiktsplanen visar vi hur bebyggelse, naturområden och infrastruktur i hela Huddinge ska utvecklas eller bevaras.

Här kan du ta del av en sammanställd Pdf-version samt vårt remissyttrande

Boken om Hörningsnäs

Nu är den klar

Bo Nylén, som bott i Hörningsnäs sedan barnsben är nu klar med arbetet att skriva en bok om Hörningsnäs. Det är en krönika om det framväxande villasamhället i Huddinges äldsta delar. En berättelsesamling om livet i forna dagars Hörningsnäs som ger en bild av våra förfäders liv och gärning här, men också hur samhället utvecklats genom tiderna och hur deras ättlingar och nyinflyttade upplevt tiden de verkat här.

 Boken som kostar 300 kr + ev. porto och frakt om du bor utanför Hörningsnäsområdet köper du genom att kontakta Johan Larsson på tel. 070 – 771 29 59 eller via mejl till johan@johanart.se.

Medlemmar i Hörningsnäs Villaförening (som betalt medlemsavgiften) erbjuds ett rabatterat pris på 200 kr.

Leverans sker genom avhämtning hos vår ordförande Thomas Lidén, Hörningsnäsvägen 3, tel. 0705364460

Utredningar – Yttranden

Du hittar utredningar och yttranden som berör Hörningsnäs Villaförening på Huddinge kommuns hemsida.

Hörningsnäs villaförening bevakar de ärenden som Huddinge kommun skickar till oss.

Alla aktuella ärenden hittar du på

https://huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/

När vi svarar på remisser kommer du att hitta våra svar här.

Kvarteret Hängbjörken 1–7 och Hörningsnäs 1:1 m.fl., i kommundel Sjödalen

 

Ny detaljplan för fastigheterna Hängbjörken 1–7 och del av Hörningsnäsvägen 1:1 m.fl. har varit på samråd. Du hittar alla planhandlingar på

https://www.huddinge.se/hangbjorken

Förslaget innebär bl.a. att befintlig villabebyggelse längs med Hörningsnäsvägen 29-33, 38-42 kommer att behöva rivas. Styrelse för Hörningsnäs Villaförening anser att det hade varit önskvärt att behålla detta villakvarter och i stället förlägga föreslagen bebyggelse på koloniområdet intill.  Se inlämnat remissvar.

Remissyttrande kvarteret Hängbjörken ...